default logo

Holistisk tenkning


Er du en leder som ønsker:

  • som ønsker ekstraordinære resultater samtidig som du beholder din integritet og personlig kraft?
  • som ønsker å lede organisasjon og medarbeidere igjennom  utfordringer og endringer med minimum av friksjon?
  • som tør å tenke nytt?
  • som forstår at livslang læring er viktig?
  • å ha fortrinn?

Da er Holistisik tenkning den teknologien som vil ta deg igjennom nåtiden og inn i fremtiden!

Holistisk tenkning er et begrep fra Healing teknologi. Det innebærer en dypere forståelse av dine personlige egenskaper. Hensikten er å gå utenfor boksen og forstå hvordan du som leder påvirker og blir påvirket av andres tanker og tros-systemer uten at du behøver å være på samme sted som dem. Det gir deg en bevist holding til hvordan dine tanker om en medarbeider eller kunde påvirker de resultatene du søker å nå.

De ferdigheten du lærer er langt utenfor konvensjonell læring, men alt er vitenskapelig bevist og kan etterprøves.

Det er mye snakke om tankens kraft, men hjertet er 5000 ganger sterkere i energi og frekvens. Det betyr at når du lærer å lede fra hjertet så har du 5000 ganger større mulighet til å lykkes enn om du styrer fra tankene.

Fra Wikipedia: Holisme er ideen om at naturlige systemer ( fysiske, biologiske, kjemiske , sosiale, økonomiske , mentale, språklige, etc. ) og deres egenskaper bør sees på som helheter , ikke som samlinger av deler . Dette inkluderer ofte den oppfatning at systemene fungerer som helheter og at deres funksjon kan ikke forstås fullt ut utelukkende med utgangspunkt i sine bestanddeler . Begrepet holisme er avledet fra oldtidens greske holos ὅλος , som betyr » alt , hele, hele , total . «

Reduksjonisme er ofte sett på som det motsatte av holisme . Reduksjonisme i vitenskapen sier at et komplekst system kan forklares ved reduksjon til sine grunnleggende deler . For eksempel prosessene i biologi er reduseres til kjemi og lovene i kjemi er forklart av fysikk .

Samfunnsviter og legen Nicholas A. Christakis forklarer at » for de siste århundrene , har det kartesiske prosjekt i naturfag vært å bryte saken ned i stadig mindre biter , i jakten på forståelse. Og dette fungerer , til en viss grad … men å sette ting sammen igjen for å forstå dem er hardere , og vanligvis kommer senere i utviklingen av en forsker eller i utviklingen av vitenskap .